Το Γ.Ν.Σαντορίνης προσκαλεί Ιατρούς Συνεργάτες , για τη σύναψη συνεργασίας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης από αυτούς Aπόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

185

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τον Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
 2. τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/27-
  12-2005),
 3. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της
  Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και το παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό Εργασίας (υπ’ αριθμ. ΦΕΚ
  3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως ισχύουν,
 4. την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της
  Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 5θέμα1/15-3-2016 (Α.Δ.Α. 6ΚΚ4ΟΡΡ3-
  7ΣΙ) απόφαση του Δ.Σ., την υπ’ αρ. 2
  θέμα6/12-1-2018 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση
  Τροποποίησης ΚΕΟΛ» (και υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ’ αρ.
  1354/29-1-2018) και με την υπ’ αρ. 6θέμα6/13-2-2018 απόφαση Δ.Σ. «Τροποποίηση
  του ΚΕΟΛ της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όσον αφορά στο ΓΝΘ σχετικά με τη γνώση της
  αγγλικής γλώσσας για τους εργαζόμενους κατηγορίες ΔΕ » (και υποβλήθηκε προς
  δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ’ Α/Α 1158855/21-3-2018),
 5. την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.4058/2012 ( Α63 ) που
  αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 14 του Ν.4486/2017 ( Α115 )
 6. τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr

 1. τον Ν.3418/2005 – Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας , όπως ισχύει σήμερα,
 2. Την υπ΄ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.68683 (Φ.Ε.Κ. 803/τ. ΥΟΔΔ/01-10-2019) απόφαση
  των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών σχετικά με τον ορισμό νέων μελών του
  Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που συγκροτήθηκε σε σώμα με το υπ. αριθ. 32 της
  09/10/2019 πρακτικό και αναρτήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ.
  1818808/10.10.2019 αίτηση περί καταχώρησης του στο Γ.Ε.ΜΗ. δυνάμει του
  οποίου χορηγήθηκε δικαίωμα υπογραφής του τακτικού μέλους του Δ.Σ. της
  Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε και Εντεταλμένου Συμβούλου για το Γ.Ν. Θήρας
 3. Την υπ. αρ πρωτ. 977/20-2-2020 Κοινή πρόταση του Διευθυντή Ιατρικής
  Υπηρεσίας ΓΝ Θήρας, του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου ΓΝ Θήρας και
  του Διοικητικού Υποδιευθυντή του ΓΝ Θήρας για κάλυψη κενών Ιατρικών θέσεωνειδικοτήτων του Νοσοκομείου.
 4. Την υπ αρ. 42/2020 (θέμα 1ο ) 16-10-2020 απόφαση του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ με
  θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του 2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  με AΔΑ: ΨΘ6ΠΟΡΡ3-3ΩΡ.
 5. Τις σχετικές αποφάσεις ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ, υπ αρ 10 (θέμα 7ο) / 6-3-2020 και υπ
  αρ 17 (θέμα 3ο ) / 14-4-2020, για υποβολή αιτήματος προς Υπουργείο Υγείας για
  έγκριση συνεργασίας με Ιατρούς ΑΠΥ.
 6. Το υπ αρ 2154/14-4-20 Αίτημα προς Υπουργείο Υγείας για έγκριση συνεργασίας
  με -14- Ιατρούς εξωτερικούς συνεργάτες με καθεστώς ΑΠΥ για δώδεκα μήνες.
 7. Την υπ αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ 29041/7-5-2020 Έγκριση συνεργασίας του ΓΝ
  Θήρας με Ιατρούς με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών,
  από τον Υπουργό Υγείας.
 8. Τις υπ. αρ. πρωτ 2695/18-5-2020 και 3943/16-7-2020 και 5355/24-9-2020 και
  6098/2-11-2020 και 7117/21-12-2020 Προσκλήσεις για υποβολή υποψηφιότητας
  συνεργασίας με Ιατρούς Εξωτερικούς Συνεργάτες ΑΠΥ με την ΑΕΜΥ ΑΕ για το ΓΝ

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr
Θήρας, από τις οποίες δεν καλύφτηκαν όλες οι ειδικότητες και
επαναπροκηρύττουμε τις κάτωθι.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Ιατρούς Συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για
τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ για δώδεκα (12) μήνες
με καθεστώς έκδοσης από αυτούς Aπόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών υγείας
στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ
A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 *ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -1- Η συνεργασία αφορά:
σε παροχή ιατρικών
υπηρεσιών, εντός του
πλαισίου προγράμματος
ιατρικής υπηρεσίας, για
272 ώρες τον μήνα /
Μηνιαία Μικτή Αμοιβή:
4270,00€
2 ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ -2-
ΣΥΝΟΛΟ -3-
• Ειδικά για τον Α/Α 1 συνεκτιμάται επιπρόσθετα η εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα Ιατρική ΤΕΠ , διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείρισηδιοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας .
Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο,

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr
εφημερίες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με
τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών
σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα
κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με
απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.
Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την
ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους
ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα
περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή
τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το
ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά
τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.
Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για
σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό
διάστημα από 20/01/2021 έως και 01/02/2021, ώρα 14.00 ως εξής:
α) να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hr@santorini-hospital.gr
β) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας
ταχυμεταφορών.
γ) να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο
φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr
ΠΡΟΣ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΘΗΡΑ, Τ.Κ. 84700
ΥΠΟΨΗ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΥ
ΑΠΟ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ….
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ….
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας
των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς ή γ) η ημερομηνία και ώρα
υποβολής αυτοπροσώπως ή δ) η ημερομηνία και ώρα παραλαβής του email από το HR.
Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των Ιατρών των οποίων οι αιτήσεις
σε περίπτωση φυσικής αποστολής, θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι
2/2/2021, ώρα 12.00. Αιτήσεις που θα ληφθούν/υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν
υπόψη.
Εντός του φακέλου με την ανωτέρω ένδειξη, θα εμπεριέχονται τα εξής:
Α. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά
  στοιχεία του ενδιαφερόμενου, στοιχεία επικοινωνίας, η ειδικότητα την οποία
  κατέχει ο ιατρός και θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο ιατρός κατέχει:
  • Πτυχίο ιατρικής ή ειδικότητας (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός
  Ελλάδος απαιτείται και να δηλώσει ότι κατέχει βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την
  επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας
  • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου από το Υπουργείο Υγείας ή
  τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής
  • Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους Ιατρικού Συλλόγου (στον οποίο είναι
  εγγεγραμμένος ο ιατρός από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος
  άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο
  συνολικός χρόνος άσκησης αυτής)
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής
  απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Όπου στο τύπου Α΄
  προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από
  την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων)
  • Επίσης θα δηλώνει στην αίτηση υπεύθυνα ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και
  ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα
  είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν τα σχετικά
  πιστοποιητικά-βεβαιώσεις
  Συνημμένα παρατίθεται πρότυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης προς
  συμπλήρωση.
  Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και επιμελημένα
  συμπληρωμένη. Συμπληρώνεται δε σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε
  ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων θα
  επέρχονται οι νόμιμες συνέπειες , πλέον του αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr
Οποιαδήποτε έλλειψη ή εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών επιφέρει την απόρριψη
της συμμετοχής.

 1. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά: α) η κλινική εμπειρία,
  β) το επιστημονικό έργο (περιληπτική αναφορά), γ) το εκπαιδευτικό έργο και δ) η
  ιατρική προϋπηρεσία του ιατρού – εξωτερικού συνεργάτη.
 2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου).
  Οι επιλεγέντες υποψήφιοι συνεργάτες , πριν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη
  συνεργασίας θα κληθούν να υποβάλλουν, νομίμως και εμπροθέσμως τα δικαιολογητικά
  που αναγράφουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ότι κατέχουν, καθώς και όσα
  περαιτέρω απαιτούνται προκειμένου να συναφθεί η σχέση συνεργασίας.
  Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική
  πληροφορία στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Γ.Ν.Θήρας καθημερινά 08.00-14.00 στο
  τηλέφωνο 22860 – 35466
  Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ημερομηνία διενέργειας των συνεντεύξεων αναλόγως
  της ειδικότητας, ενώ η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε προσωπική επικοινωνία με έκαστο
  εκ των υποψηφίων.
  Για το Γ.Ν Θήρας
  Βασίλειος Μαλαματένιος
  Εντεταλμένος Σύμβουλος

Συνημμένα:

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Προηγούμενο άρθροΧ.Κόκκινος:” Τέλος στην άνιση μεταχείριση των ερασιτεχνών ψαράδων και κυνηγών “
Επόμενο άρθροΟλοκληρώνεται και παραδίδεται ο δρόμος προς το λιμάνι του Αθηνιού στη Σαντορίνη